Kampania "Zielone Poniedziałki"Przemysłowa hodowla zwierząt ma niszczący wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. Znacząca część światowych użytków rolnych jest przeznaczona na intensywną produkcję mięsa i mleka, przyczyniając się do produkcji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wody i powietrza. Ponadto pogarsza się sytuacja drobnych rolników, którzy nie są w stanie konkurować na rynku z korporacyjnymi gigantami.
 

Europejska produkcja, przetwórstwo i dystrybucja mięsa są sektorami silnie skoncentrowanymi. Prawie trzy czwarte (72,2%) zwierząt hodowlanych w Państwach Członkowskich utrzymuje się na terenach bardzo dużych gospodarstw, podczas gdy liczba zwierząt hodowanych w małych i średnich gospodarstwach zmniejszyła się o ponad połowę. W dużych gospodarstwach mamy tak naprawdę do czynienia z przemysłowym chowem zwierząt zamkniętych przez całe swoje życie w pomieszczeniach, gdzie jest dostarczana wysoko białkowa pasza i mechanicznie usuwa się odchody. Koncentracja dużych ilości zwierząt przyczynia się do dużych problemów środowiskowych, nie tylko z powodu wydzielania się metanu, ale również z powodu powstałej gnojowicy, która zanieczyszcza wody gruntowe i praktycznie nie powinna być stosowana jako nawóz. Ponadto produkcja mięsa ulega intensyfikacji, a cały sektor mięsny znajduje się pod coraz to większą kontrolą kilku firm, które w procesach połączeń i przejęć stale poszerzają swoją działalność.
 

Nie bez znaczenia pozostają również trendy konsumpcyjne. Pomimo tendencji spadkowej w spożyciu mięsa w Europie, w perspektywie skali światowej UE jest wciąż jednym z największych konsumentów produktów mięsnych. Średnie spożycie mięsa per capita w Europie to około 69 kg na rok; przeciętny mieszkaniec Europy spożywa więc dwukrotnie więcej mięsa niż jest to zalecane przez ekspertów.
 

Aby móc złagodzić efekty kryzysu klimatycznego, wspomóc drobnych rolników, zapewnić dobrostan zwierząt oraz zadbać o nasze zdrowie niezbędna jest zdecydowana zmiana w naszym sposobie postrzegania systemu rolno-spożywczego, a także ograniczenie spożycia mięsa. Celem niniejszej kampanii jest propagowanie tej zmiany poprzez szerzenie informacji na temat obecnej sytuacji w sektorze oraz przedstawiania korzyści zdrowotnych redukcji mięsa w diecie, zalecając przy tym zastąpienie go mniejszymi ilościami mięsa wyższej jakości nieprodukowanym przemysłowo jak i produktami pochodzenia roślinnego.
 

Główna grupą docelową kampanii będą młodzi ludzie w szkołach średnich i na uczelniach ze względu na zauważalne zaangażowanie młodzieży w kwestie środowiskowe i klimatyczne w ostatnich latach.
 

W ramach kampanii odbędą się:
    1. Internetowa kampania informacyjna, w trakcie której będą również rozpowszechniane
        alternatywy dań mięsnych;
    2. Wegetariańskie warsztaty kulinarne;
    3. Wykłady na temat ograniczenia spożycia mięsa wraz z warsztatami;
    4. Konferencja nt. zależności między produkcja mięsa i zmianami klimatycznymi;
    5. Zostanie przygotowany raport w języku polskim na temat przemysłowej produkcji mięsa w Europie.

 

Kampania ma charakter międzynarodowy i prowadzona jest w ramach międzynarodowej sieci organizacji Friends of the Earth Europe w wybranych krajach europejskich. Jej początki miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest znana pod nazwą Meatless Monday.

© 2016 by PKEGliwice. 

Proudly created with Wix.com