Rozwój agroturystyki i turystyki ekologicznej

w Armenii.
   


Głównym celem projektu jest rozwój agroturystyki i turystyki ekologicznej w pilotażowej wiosce Solak w Armenii. Turystyka jest drugim źródłem dochodu po górnictwie i przemyśle metalowym w Armenii i obejmuje ponad połowę dochodów z przemysłu usługowego. Z drugiej strony brakuje strategii i programów rozwoju zrównoważonej turystyki, takich jak agroturystyka i ekoturystyka. Działania projektowe mają na celu rozwiązanie tego problemu.

Kolejnym celem projektu jest podniesienie świadomości na temat znaczenia zdrowego stylu życia i wartości zrównoważonej wsi.

Projekt będzie realizowany przez międzynarodową sieć organizacji pozarządowych: Polski Klub Ekologiczny, Sosna – Słowacja, Zdruzeni SPLAV - Czechy, Vision Association - Węgry, AWHHE-Armenia.

Wszystkie te organizacje działają w podobnych obszarach - agroturystyka i turystyka ekologiczna, aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, edukacja ekologiczna, rolnictwo ekologiczne i promocja żywności ekologicznej, zarządzanie odpadami, kompostowanie, promowanie zdrowego stylu życia i środowiska wolnego od zanieczyszczeń.

    Development of experience oriented agro and eco tourism in rural Armenia

 

The main objective of the project is the development of agro and eco - tourism in pilot village Solak in Armenia. Tourism is a second income source after mining and metal industry in Armenia and covers more than a half of income from service industry. On the other hand there is a lack of sustainable tourism development strategies and programs such as agro-tourism and eco- tourism. Project activities are designed to solve this problem. Another aim of the project is to raise awareness about the importance of healthy lifestyle and the value of sustainable countryside.

Project will be implemented by international network of NGOs: Polish Ecological Club, Sosna–Slovakia
, Zdruzeni SPLAV–Czech Republic, Vision Association–Hungary, AWHHE-Armenia.

All these organizations work in similar areas – agro and eco tourism, activation of civil society, ecological education, organic agriculture and organic food promotion, waste management, composting, promoting healthy life style and environment free of pollutions.

© 2016 by PKEGliwice. 

Proudly created with Wix.com