Współpraca dla zrównoważonego zarządzania zasobami w miastach
i na terenach wiejskich w Armenii.

   

Głównym celem jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi w krajach V4 i w Armenii wpłynąć na rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wymianę wiedzy, podniesienie ekologicznej zwłaszcza na terenach wiejskich poprzez prezentację praktycznych rozwiązań. Projekt przyczyni się do poprawy świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami, żywności ekologicznej, stylu życia i poprawy jakości życia na podstawie doświadczeń i współpracy organizacji pozarządowych w ramach V4.


Następujące działania będą realizowane w czasie projektu:
1. Wizyta studialna organizacji pozarządowych z Armenii w krajach Wyszehradu .

PLAN WIZYTY STUDIALNEJ - PDF

 

2. Podniesienie świadomości obywateli Armenii w zakresie gospodarki odpadami, segregacji i kompostowania poprzez udział w szeregu warsztatów i dostarczanie im materiałów.

 


3. Zbudowanie lokalnych sieci współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi (nauczycieli, rodziców dzieci, organizacji pozarządowych) i władz na bazie budowy ogrodów ekologicznych i szklarni w dwóch szkołach.


4. Zwiększenie wiedzy rolników o rolnictwie ekologicznym, stworzenie sieci bezpośredniej współpracy między rolnikami i konsumentami przy wsparciu władz lokalnych i organizacji pozarządowych.


5. Warsztaty dla rolników dostarczające wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.


Projekt będzie realizowany przez międzynarodową sieć organizacji pozarządowych: Polski Klub Ekologiczny, Sosna-Słowacja, Zdruzeni SPLAV-Republika Czeska, Humus-Węgry, AWHHE-Armenia. Wszystkie te organizacje działają w podobnych obszarach - aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, edukacja ekologiczna, rolnictwo ekologiczne i konsumpcja żywności ekologicznej, gospodarka odpadami, kompostowanie, promowanie zdrowego stylu życia i środowiska naturalnego bez zanieczyszczeń.

    Cooperation for Sustainable Resources Management of Armenian Cities

and Rural Areas

 

The main objective is to enhancement of international cooperation between V4 NGOs & NGOs in EaP region to influence the development of civil society in Armenia, exchange knowledge &raise awareness society on environmental issues, special in rural areas, by presenting practical solutions. Project will contribute to the improvement of public awareness on waste management, organic food, healthy life style and improve the quality of life base on V4 NGOs experiences & cooperation.
 

The following activities will be introduced within the project:
1.Support Armenian NGOs position by raising their knowledge during study trip to V4 countries to see how NGOs are working with local society in cooperation with local authorities and other NGOs.

2.Raise awareness of Armenian citizens on waste management, segregation and composting by participation in series of workshops and providing them materials.

3.Establish local network of NGOs, local society(teachers, children’s parents, NGOs) and authorities by building together eco gardens and greenhouses in two schools.

4. Improve farmer’s knowledge on organic agriculture, create network of direct cooperation between farmer& consumers with support of local authorities and NGOs.

 

5.Workshops for farmers will deliver them knowledge on organic, pesticides free agriculture and proper nutrition.
 

Project will be implemented by international network of NGOs: Polish Ecological Club, Sosna–Slovakia, Zdruzeni SPLAV–Czech Republic, Humus–Hungary, AWHHE-Armenia. All these organizations work in similar areas – activation of civil society, ecological education, organic agriculture and organic food promotion, waste management, composting, promoting healthy life style and environment free of pollutions.

GALERIA

© 2016 by PKEGliwice. 

Proudly created with Wix.com

20180520_141902