Szkoła zrównoważonego rozwoju V4

Czas trwania projektu: 1.02.2017 - 30.06.2017
Osoba do kontaktu: Aleksandra Józewicz

   

 

Kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) są w tyle za średnią UE w kilku kwestiach środowiskowych. Do głównych problemów należą między innymi: wysoki wskaźnik składowanych odpadów komunalnych, dwa do trzech razy niższa niż średnia w UE stopa recyklingu, niski stopień zagospodarowania odpadów oraz mniejszy udział społeczeństwa obywatelskiego w rozwiązywaniu problemów środowiskowych.

 

Wybierzemy najważniejsze tematy dla Szkoły zrównoważonego rozwoju V4 zgodnie z priorytetami krajowymi oraz kwestiami zgłoszonymi przez aktywnych obywateli. Będziemy używać naszego projektu do wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami projektu – Przyjaciele Ziemi na Słowacji, Hnutí Duha w Czechach, Przyjaciele Ziemi na Węgrzech i wykorzystywać to nieformalne kształcenie w budowaniu potencjału aktywnych obywateli w praktyce. Przeszkoleni uczestnicy projektu otrzymają wiedzę i umiejętności współpracy z partnerami projektu, a także uruchamiania własnych inicjatyw i projektów wnoszących wkład w zrównoważony rozwój swojej okolicy.

 

W trakcie projektu w różnych krajach, odbędą się wybrane działania – w tym: 4 seminaria weekendowe, 12 warsztatów gotowania i 5 studenckich imprez klubowych, 6 warsztatów, 1 seminarium i 1 konkurs dla gmin ukierunkowanych na kwestie ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi i ich oddziaływania na środowisko, zapobiegania powstawaniu odpadów, ponowne wykorzystanie i recykling.

    School of sustainability V4

 Date of beginning: 01/02/2017
Date of end: 30/06/2017
Contact person: Aleksandra Józewicz
 

 

 

The V4 countries lag behind the EU average in several environmental issues. There are persist various environmental problems, f. e. challenges, e.g. high rate of municipal waste dumping, a rate of recycling two to three times lower than the EU average, food waste and lower levels of civil society development.

 

We will choose key themes of our Scholl of Sustainability V4 according to national priorities and demand from the active citizens. We will use our project to exchange experience between partners of the project - Hnutí Duha, Polski Klub Ekologiczny a Friends of the Earth Hungary and use non-formal education in capacity building of active citizens in order to improve the practical situation. Trained participants of the project will obtain knowledge and skills for co-operation with project partners and also for start-up of own initiatives and projects with positive contribution to sustainable development.

 

We will organise 4 weekend seminars, 12 cooking and 5 student club events, 6 workshops, 1 seminar and 1 competition for municipalities aimed to environmental issues, municipal waste management and its impacts on the environment, preventing waste, re-use and recycling.

 

  http://visegradfund.org/home/

© 2016 by PKEGliwice. 

Proudly created with Wix.com